دستگاه های ذخیره ساز HP Storage

دستگاه های ذخیره ساز HP Storage

دستگاه های ذخیره ساز HP Storage

ذخیره ساز اچ پی HP Storage EVA 4000

ذخیره ساز اچ پی HP Storage EVA 4000

توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ...

ذخیره ساز اچ پی HP Storage MSA 2040

ذخیره ساز اچ پی HP Storage MSA 2040

توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ...

ذخیره ساز اچ پی HP Storage MSA 2042

ذخیره ساز اچ پی HP Storage MSA 2042

توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ...

ذخیره ساز اچ پی HP Storage MSA 2050

ذخیره ساز اچ پی HP Storage MSA 2050

توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ...

ذخیره ساز اچ پی HP Storage MSA 2052

ذخیره ساز اچ پی HP Storage MSA 2052

توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ...

ذخیره ساز اچ پی HP Storage MSA P2000

ذخیره ساز اچ پی HP Storage MSA P2000

توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ...

کنترلر دستگاه ذخیره ساز اچ پی AJ744A Storageworks MSA2000 FC - SAS RAID Controller

کنترلر دستگاه ذخیره ساز اچ پی AJ744A Storageworks MSA2000 FC - SAS RAID Controller

کنترلر دستگاه ذخیره ساز اچ پی AJ744A Storageworks MSA2000 FC - SAS RAID Controller

  • شماره فنی قطعه: AJ744A
کنترلر دستگاه ذخیره ساز اچ پی HP AJ798A StorageWorks SATA/SAS Fibre Channel Raid Controller

کنترلر دستگاه ذخیره ساز اچ پی HP AJ798A StorageWorks SATA/SAS Fibre Channel Raid Controller

کنترلر دستگاه ذخیره ساز اچ پی HP AJ798A StorageWorks SATA/SAS Fibre Channel Raid Controller

  • شماره فنی قطعه: AJ798A
کنترلر دستگاه ذخیره ساز اچ پی HP AP836A 8GB Fibre Channel - SAS 6GB/S Controller

کنترلر دستگاه ذخیره ساز اچ پی HP AP836A 8GB Fibre Channel - SAS 6GB/S Controller

کنترلر دستگاه ذخیره ساز اچ پی HP AP836A 8GB Fibre Channel - SAS 6GB/S Controller

  • شماره فنی قطعه: AP836A
کنترلر دستگاه ذخیره ساز اچ پی HP AP836B 8GB Fibre Channel - SAS 6GB/S Controller

کنترلر دستگاه ذخیره ساز اچ پی HP AP836B 8GB Fibre Channel - SAS 6GB/S Controller

کنترلر دستگاه ذخیره ساز اچ پی HP AP836B 8GB Fibre Channel - SAS 6GB/S Controller

  • شماره فنی قطعه: AP836B
کنترلر دستگاه ذخیره ساز اچ پی HP MSA P2000 G3 AP844B SAS Controller

کنترلر دستگاه ذخیره ساز اچ پی HP MSA P2000 G3 AP844B SAS Controller

کنترلر دستگاه ذخیره ساز اچ پی HP MSA P2000 G3 AP844B SAS Controller

  • شماره فنی قطعه: AP844B
کنترلر دستگاه ذخیره ساز اچ پی HP StorageWorks AJ940 SAS Controller

کنترلر دستگاه ذخیره ساز اچ پی HP StorageWorks AJ940 SAS Controller

کنترلر دستگاه ذخیره ساز اچ پی HP StorageWorks AJ940 SAS Controller

  • شماره فنی قطعه: AJ940