مادربرد سرور اچ پی

مادربرد سرور اچ پی مادربرد سرور یکی از مهمترین اجزای سخت افزاری در سرورها بوده که کیفیت آن تعیین کننده قدرت و توانمندی سیستم محسوب می شود. برد اصلی، مهمترین مدار داخل سرور محسوب می شود که محل قرار گیری پردازنده، حافظه و اسلاتهای PCI را در بر می گیرد. روی مادر برد، یک باتری به نام باتری بایوس وجود دارد. وظیفه این باتری تغذیه مادر برد برای نگهداری و محاسبه زمان و تاریخ سیستم، در مدتی که سیستم خاموش است می باشد.

مادربرد سرور اچ پی

مادربرد سرور اچ پی ML110 G6

مادربرد سرور اچ پی ML110 G6

مادربرد سرور اچ پی HP ML110 G6 System Board 576924-001

 • شماره فنی قطعه: 576924-001
مادربرد سرور اچ پی ML110 G7

مادربرد سرور اچ پی ML110 G7

مادربرد سرور اچ پی HP ML110 G7 System Board 644671-001

 • شماره فنی قطعه: 644671-001
مادربرد سرور اچ پی ML150 G5

مادربرد سرور اچ پی ML150 G5

مادربرد سرور اچ پی ML150 G5 461511-001

 • شماره فنی قطعه: 461511-001
مادربرد سرور اچ پی ML150 G6

مادربرد سرور اچ پی ML150 G6

مادربرد سرور اچ پی HP ML150 G6 System Board 519728-001

 • شماره فنی قطعه: 519728-001
مادربرد سرور اچ پی ML310 G4

مادربرد سرور اچ پی ML310 G4

مادربرد سرور اچ پی HP ML310 G4 System Board 432473-001

 • شماره فنی قطعه: 432473-001
مادربرد سرور اچ پی ML310 G5

مادربرد سرور اچ پی ML310 G5

مادربرد سرور اچ پی HP ML310 G5 System Board 454510-001

 • شماره فنی قطعه: 454510-001
مادربرد سرور اچ پی ML310e G8 v1

مادربرد سرور اچ پی ML310e G8 v1

مادربرد سرور اچ پی HP ML310e G8 v1 System Board 671306-002

 • شماره فنی قطعه: 671306-002
مادربرد سرور اچ پی ML310e G8 v2

مادربرد سرور اچ پی ML310e G8 v2

مادربرد سرور اچ پی HP ML310e G8 v2 System Board 726766-001

 • شماره فنی قطعه: 726766-001
مادربرد سرور اچ پی ML350 G4

مادربرد سرور اچ پی ML350 G4

مادربرد سرور اچ پی ML350 G4 365062-001

 • شماره فنی قطعه: 365062-001
مادربرد سرور اچ پی ML350 G4P

مادربرد سرور اچ پی ML350 G4P

مادربرد سرور اچ پی HP ML350 G4P System Board 409682-001

 • شماره فنی قطعه: 409682-001
مادربرد سرور اچ پی ML350 G5

مادربرد سرور اچ پی ML350 G5

مادربرد سرور اچ پی 461081-001 ML350 G5

 • شماره فنی قطعه: 461081-001
مادربرد سرور اچ پی ML350 G6

مادربرد سرور اچ پی ML350 G6

مادربرد سرور اچ پی HP ML350 G6 System Board 511775-001

 • شماره فنی قطعه: 511775-001
مادربرد سرور اچ پی ML350 G9

مادربرد سرور اچ پی ML350 G9

مادربرد سرور اچ پی HP ML350 G9 System Board 780967-001

 • شماره فنی قطعه: 780967-001
مادربرد سرور اچ پی ML370 G2

مادربرد سرور اچ پی ML370 G2

مادربرد سرور اچ پی HP ML370 G2 System Board 230998-001

 • شماره فنی قطعه: 230998-001
مادربرد سرور اچ پی ML370 G4

مادربرد سرور اچ پی ML370 G4

مادربرد سرور اچ پی 347882-001 HP ML370 G4 System Board

 • شماره فنی قطعه: 347882-001