مادربرد سرور اچ پی

مادربرد سرور اچ پی مادربرد سرور یکی از مهمترین اجزای سخت افزاری در سرورها بوده که کیفیت آن تعیین کننده قدرت و توانمندی سیستم محسوب می شود. برد اصلی، مهمترین مدار داخل سرور محسوب می شود که محل قرار گیری پردازنده، حافظه و اسلاتهای PCI را در بر می گیرد. روی مادر برد، یک باتری به نام باتری بایوس وجود دارد. وظیفه این باتری تغذیه مادر برد برای نگهداری و محاسبه زمان و تاریخ سیستم، در مدتی که سیستم خاموش است می باشد.

مادربرد سرور اچ پی

مادربرد سرور اچ پی DL320 G6

مادربرد سرور اچ پی DL320 G6

مادربرد سرور اچ پی HP DL320 G6 System Board 536391-001

 • شماره فنی قطعه: 536391-001
مادربرد سرور اچ پی DL320e G8 V1

مادربرد سرور اچ پی DL320e G8 V1

مادربرد سرور اچ پی HP DL320e G8 V1 System Board 686659-001

 • شماره فنی قطعه: 686659-001
مادربرد سرور اچ پی DL320e G8 V2

مادربرد سرور اچ پی DL320e G8 V2

مادربرد سرور اچ پی HP DL320e G8 V2 System Board 725260-001

 • شماره فنی قطعه: 725260-001
مادربرد سرور اچ پی DL360 G5

مادربرد سرور اچ پی DL360 G5

مادربرد سرور اچ پی HP DL360 G5 System Board 436066-001

 • شماره فنی قطعه: 436066-001
مادربرد سرور اچ پی DL360 G6

مادربرد سرور اچ پی DL360 G6

مادربرد سرور اچ پی HP DL360 G6 System Board 493799-001

 • شماره فنی قطعه: 602512-001
مادربرد سرور اچ پی DL360 G7

مادربرد سرور اچ پی DL360 G7

مادربرد سرور اچ پی HP DL360 G7 System Board 602512-001

 • شماره فنی قطعه: 602512-001
مادربرد سرور اچ پی DL360p G8

مادربرد سرور اچ پی DL360p G8

مادربرد سرور اچ پی 718781-001 HP DL360p G8 System Board

 • شماره فنی قطعه: 718781-001
مادربرد سرور اچ پی DL380 G4

مادربرد سرور اچ پی DL380 G4

مادربرد سرور اچ پی HP DL380 G4 System Board 359251-001

 • شماره فنی قطعه: 359251-001
مادربرد سرور اچ پی DL380 G5

مادربرد سرور اچ پی DL380 G5

مادربرد سرور اچ پی DL380 G5 System Board 436526-001

 • شماره فنی قطعه: 436526-001
مادربرد سرور اچ پی DL380 G6

مادربرد سرور اچ پی DL380 G6

مادربرد سرور اچ پی HP DL380 G6 System Board 496069-001

 • شماره فنی قطعه: 496069-001
مادربرد سرور اچ پی DL380 G7

مادربرد سرور اچ پی DL380 G7

مادربرد سرور اچ پی HP DL380 G7 System Board 599038-001

 • شماره فنی قطعه: 599038-001
مادربرد سرور اچ پی DL380 G9

مادربرد سرور اچ پی DL380 G9

مادربرد سرور اچ پی HP DL380 G9 System Board 775400-001

 • شماره فنی قطعه: 775400-001
مادربرد سرور اچ پی DL380e G8

مادربرد سرور اچ پی DL380e G8

مادربرد سرور اچ پی HP DL380e G8 System Board 647400-001

 • شماره فنی قطعه: 647400-001
مادربرد سرور اچ پی DL380p G8 V2

مادربرد سرور اچ پی DL380p G8 V2

مادربرد سرور اچ پی DL380p G8 V2

 • شماره فنی قطعه: 732143-001
مادربرد سرور اچ پی ML10 G9 842935-001

مادربرد سرور اچ پی ML10 G9 842935-001

مادربرد سرور اچ پی ML10 G9 842935-001

 • شماره فنی قطعه: 842935-001