مادربرد سرور اچ پی

مادربرد سرور اچ پی مادربرد سرور یکی از مهمترین اجزای سخت افزاری در سرورها بوده که کیفیت آن تعیین کننده قدرت و توانمندی سیستم محسوب می شود. برد اصلی، مهمترین مدار داخل سرور محسوب می شود که محل قرار گیری پردازنده، حافظه و اسلاتهای PCI را در بر می گیرد. روی مادر برد، یک باتری به نام باتری بایوس وجود دارد. وظیفه این باتری تغذیه مادر برد برای نگهداری و محاسبه زمان و تاریخ سیستم، در مدتی که سیستم خاموش است می باشد.

مادربرد سرور اچ پی

دراور برد سرور اچ پی DL580 G7

دراور برد سرور اچ پی DL580 G7

دراور برد سرور اچ پی HP DL580 G7 Processor and Memory Cartridge Drawer Board 591197-001

 • شماره فنی قطعه: 591197-001
دراور برد سرور اچ پی DL580 G8

دراور برد سرور اچ پی DL580 G8

دراور برد سرور اچ پی HP DL580 G8 Processor and Memory Cartridge Drawer Board 735518-001

 • شماره فنی قطعه: 735518-001
فن برد سرور اچ پی DL380 G5

فن برد سرور اچ پی DL380 G5

فن برد سرور اچ پی 408791-001 HP DL380 G5 Fan Board, USB Ports, VGA Connector

 • شماره فنی قطعه: 408791-001
مادربرد سرور اچ پی BL460c G5

مادربرد سرور اچ پی BL460c G5

مادربرد سرور اچ پی HP BL460c G5 System Board 505552-001

 • شماره فنی قطعه: 505552-001
مادربرد سرور اچ پی BL460c G7

مادربرد سرور اچ پی BL460c G7

مادربرد سرور اچ پی HP BL460c G7 System Board 708071-001

 • شماره فنی قطعه: 708071-001
مادربرد سرور اچ پی BL460c G8 V2

مادربرد سرور اچ پی BL460c G8 V2

مادربرد سرور اچ پی HP BL460c G8 V2 System Board 738239-001

 • شماره فنی قطعه: 738239-001
مادربرد سرور اچ پی BL680c G5

مادربرد سرور اچ پی BL680c G5

مادربرد سرور اچ پی HP BL680c G5 System Board 453934-001

 • شماره فنی قطعه: 453934-001
مادربرد سرور اچ پی DL120 G9

مادربرد سرور اچ پی DL120 G9

مادربرد سرور اچ پی HP DL120 G9 System Board 790549-001

 • شماره فنی قطعه: 790549-001
مادربرد سرور اچ پی DL160 G6

مادربرد سرور اچ پی DL160 G6

مادربرد سرور اچ پی HP DL160 G6 System Board 519709-001

 • شماره فنی قطعه: 519709-001
مادربرد سرور اچ پی DL160 G8

مادربرد سرور اچ پی DL160 G8

مادربرد سرور اچ پی HP DL160 G8 System Board 677046-001

 • شماره فنی قطعه: 677046-001
مادربرد سرور اچ پی DL165 G7

مادربرد سرور اچ پی DL165 G7

مادربرد سرور اچ پی HP DL165 G7 System Board 603887-001

 • شماره فنی قطعه: 603887-001
مادربرد سرور اچ پی DL180 G5

مادربرد سرور اچ پی DL180 G5

مادربرد سرور اچ پی DL180 G5 461511-001

 • شماره فنی قطعه: 461511-001
مادربرد سرور اچ پی DL180 G6

مادربرد سرور اچ پی DL180 G6

مادربرد سرور اچ پی DL180 G6 608865-001

 • شماره فنی قطعه: 608865-001
مادربرد سرور اچ پی DL320 G5

مادربرد سرور اچ پی DL320 G5

مادربرد سرور اچ پی HP DL320 G5 System Board 432924-001

 • شماره فنی قطعه: 432924-001
مادربرد سرور اچ پی DL320 G5p

مادربرد سرور اچ پی DL320 G5p

مادربرد سرور اچ پی HP DL320 G5p System Board 454510-001

 • شماره فنی قطعه: 454510-001