مادربرد Motherboard

I/O Board سرور اچ پی HP DL580 G5 I/O System Board 449414-001

I/O Board سرور اچ پی HP DL580 G5 I/O System Board 449414-001

I/O Board سرور اچ پی HP DL580 G5 I/O System Board 449414-001

 • شماره فنی قطعه: 449414-001
I/O Board سرور اچ پی HP DL580 G7 I/O System Board 591196-001

I/O Board سرور اچ پی HP DL580 G7 I/O System Board 591196-001

I/O Board سرور اچ پی HP DL580 G7 I/O System Board 591196-001

 • شماره فنی قطعه: 591196-001
I/O Board سرور اچ پی HP DL580 G8 I/O System Board 735511-001

I/O Board سرور اچ پی HP DL580 G8 I/O System Board 735511-001

I/O Board سرور اچ پی HP DL580 G8 I/O System Board 735511-001

 • شماره فنی قطعه: 735511-001
I/O Board سرور اچ پی HP DL585 G7 I/O System Board 604046-001

I/O Board سرور اچ پی HP DL585 G7 I/O System Board 604046-001

I/O Board سرور اچ پی HP DL585 G7 I/O System Board 604046-001

 • شماره فنی قطعه: 604046-001
I/O Board سرور اچ پی HP DL980 G7 I/O System Board AM426-69015

I/O Board سرور اچ پی HP DL980 G7 I/O System Board AM426-69015

I/O Board سرور اچ پی HP DL980 G7 I/O System Board AM426-69015

 • شماره فنی قطعه: AM426-69015
SPI برد سرور اچ پی HP DL580 G5 SPI System Board 449417-001

SPI برد سرور اچ پی HP DL580 G5 SPI System Board 449417-001

SPI برد سرور اچ پی HP DL580 G5 SPI System Board 449417-001

 • شماره فنی قطعه: 449417-001
SPI برد سرور اچ پی HP DL580 G7 SPI System Board 591199-001

SPI برد سرور اچ پی HP DL580 G7 SPI System Board 591199-001

SPI برد سرور اچ پی HP DL580 G7 SPI System Board 591199-001

 • شماره فنی قطعه: 591199-001
SPI برد سرور اچ پی HP DL580 G8 SPI System Board 869706-001

SPI برد سرور اچ پی HP DL580 G8 SPI System Board 869706-001

SPI برد سرور اچ پی HP DL580 G8 SPI System Board 869706-001

 • شماره فنی قطعه: 869706-001
SPI برد سرور اچ پی HP DL980 G7 SPI System Board AM426-69017

SPI برد سرور اچ پی HP DL980 G7 SPI System Board AM426-69017

SPI برد سرور اچ پی HP DL980 G7 SPI System Board AM426-69017

 • شماره فنی قطعه: AM426-69017
دراور برد سرور اچ پی HP DL580 G5 Processor and Memory Cartridge Drawer Board 449415-001

دراور برد سرور اچ پی HP DL580 G5 Processor and Memory Cartridge Drawer Board 449415-001

دراور برد سرور اچ پی HP DL580 G5 Processor and Memory Cartridge Drawer Board 449415-001

 • شماره فنی قطعه: 449415-001
دراور برد سرور اچ پی HP DL580 G7 Processor and Memory Cartridge Drawer Board 591197-001

دراور برد سرور اچ پی HP DL580 G7 Processor and Memory Cartridge Drawer Board 591197-001

دراور برد سرور اچ پی HP DL580 G7 Processor and Memory Cartridge Drawer Board 591197-001

 • شماره فنی قطعه: 591197-001
دراور برد سرور اچ پی HP DL580 G8 Processor and Memory Cartridge Drawer Board 735518-001

دراور برد سرور اچ پی HP DL580 G8 Processor and Memory Cartridge Drawer Board 735518-001

دراور برد سرور اچ پی HP DL580 G8 Processor and Memory Cartridge Drawer Board 735518-001

 • شماره فنی قطعه: 735518-001
دراور برد سرور اچ پی HP DL585 G7 I/O Enabler Board 604049-001

دراور برد سرور اچ پی HP DL585 G7 I/O Enabler Board 604049-001

دراور برد سرور اچ پی HP DL585 G7 I/O Enabler Board 604049-001

 • شماره فنی قطعه: 604049-001
دراور برد سرور اچ پی HP DL585 G7 Lower Processor and Memory Cartridge Drawer Board 604047-001

دراور برد سرور اچ پی HP DL585 G7 Lower Processor and Memory Cartridge Drawer Board 604047-001

دراور برد سرور اچ پی HP DL585 G7 Lower Processor and Memory Cartridge Drawer Board 604047-001

 • شماره فنی قطعه: 604047-001
دراور برد سرور اچ پی HP DL585 G7 Upper Processor and Memory Cartridge Drawer Board 604048-001

دراور برد سرور اچ پی HP DL585 G7 Upper Processor and Memory Cartridge Drawer Board 604048-001

دراور برد سرور اچ پی HP DL585 G7 Upper Processor and Memory Cartridge Drawer Board 604048-001

 • شماره فنی قطعه: 604048-001