مموری Memory

مموری سرور اچ پی 16GB PC2 5300FBD (2x8GB) KIT

مموری سرور اچ پی 16GB PC2 5300FBD (2x8GB) KIT

مموری سرور اچ پی 16GB PC2 5300FBD (2x8GB) KIT 413015-B21

  • شماره فنی قطعه: 413015-B21
مموری سرور اچ پی 16GB PC2 5300R (2x8GB) KIT

مموری سرور اچ پی 16GB PC2 5300R (2x8GB) KIT

مموری سرور اچ پی 16GB PC2 5300R (2x8GB) KIT 408855-B21

  • شماره فنی قطعه: 408885-B21
مموری سرور اچ پی 16GB PC3 10600R

مموری سرور اچ پی 16GB PC3 10600R

مموری سرور اچ پی 16GB PC3 10600R

مموری سرور اچ پی 16GB PC3 12800R

مموری سرور اچ پی 16GB PC3 12800R

مموری سرور اچ پی 16GB PC3 12800R

مموری سرور اچ پی 16GB PC3 14900R

مموری سرور اچ پی 16GB PC3 14900R

مموری سرور اچ پی 16GB PC3 14900R

مموری سرور اچ پی 16GB PC3 8500R

مموری سرور اچ پی 16GB PC3 8500R

مموری سرور اچ پی 16GB PC3 8500R 500666-B21

  • شماره فنی قطعه: 500666-B21
مموری سرور اچ پی 16GB PC4 2133P ECC

مموری سرور اچ پی 16GB PC4 2133P ECC

مموری سرور اچ پی 16GB PC4 2133P ECC

  • شماره فنی قطعه: 805671-B21
مموری سرور اچ پی 16GB PC4 2400T

مموری سرور اچ پی 16GB PC4 2400T

مموری سرور اچ پی 16GB PC4 2400T

مموری سرور اچ پی 1GB PC2 5300E (2x512MB) KIT

مموری سرور اچ پی 1GB PC2 5300E (2x512MB) KIT

مموری سرور اچ پی 1GB PC2 5300E (2x512MB) KIT

مموری سرور اچ پی 1GB PC2 5300FBD (2x512MB) KIT

مموری سرور اچ پی 1GB PC2 5300FBD (2x512MB) KIT

مموری سرور اچ پی 1GB PC2 5300FBD (2x512MB) KIT 397409-B21

  • شماره فنی قطعه: 397409-B21
مموری سرور اچ پی 1GB PC3 10600E

مموری سرور اچ پی 1GB PC3 10600E

مموری سرور اچ پی 1GB PC3 10600E

مموری سرور اچ پی 2GB PC 2100R

مموری سرور اچ پی 2GB PC 2100R

مموری سرور اچ پی 2GB PC 2100R

مموری سرور اچ پی 2GB PC2 3200R

مموری سرور اچ پی 2GB PC2 3200R

مموری سرور اچ پی 2GB PC2 3200R 345114-061

  • شماره فنی قطعه: 345114-061
مموری سرور اچ پی 2GB PC2 4200E

مموری سرور اچ پی 2GB PC2 4200E

مموری سرور اچ پی 2GB PC2 4200E

مموری سرور اچ پی 2GB PC2 5300E

مموری سرور اچ پی 2GB PC2 5300E

مموری سرور اچ پی 2GB PC2 5300E